Quy chế quản trị nội bộ

Hội Đồng Thành Viên

  •  Ông Phạm Phú Cường – Chủ tịch Hội đồng thành viên
  •  Ông Nguyễn Hùng Quý – Thành viên Hội đồng thành viên
  •  Bà Lê Thị Ngọc Diệu – Thành viên Hội đồng thành viên

Ban Tổng Giám Đốc

  •  Ông Nguyễn Hùng Quý – Tổng Giám Đốc
  •  Ông Thân Thành Tuế – Phó Tổng Giám Đốc kiêm Kế Toán trưởng